Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuXXXI POLSKO – HISZPAŃSKIE FORUM EKONOMICZNE „Ekonomia Społeczna jako czynnik rozwoju gospodarczego”

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Kamila Kowalska | 2017-03-14 15:50:23
xxxi polsko – hiszpańskie forum ekonomiczne. ekonomia społeczna


  

Przedmiotem zainteresowania uczestników dwudniowego spotkania w Madrycie były zagadnienia związane z regulacjami prawnymi w sferze ekonomii społecznej. Hiszpania należy do stosunkowo nielicznej grupy państw w Europie posiadających odrębne ustawy dotyczące tego sektora.

 

Hiszpańska Ustawa o ekonomii społecznej – 5/2011 z 29 marca 2011roku definiuje ogólne ramy prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i określa, zaledwie w dziewięciu artykułach:

 

 • podstawowe zasady, które umożliwiają zaliczenie bądź nie danego podmiotu do sektora ekonomii społecznej (art. 4),
 • różnorodne typy podmiotów ekonomii społecznej, do których zalicza się jako podstawowe: spółdzielnie, organizacje opierające swoją działalność o zasadę wzajemności, fundacje i stowarzyszenia (art. 5),
 • zasady reprezentowania podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej poprzez tworzone w tym celu własne organizacje – związki stowarzyszeń i konfederacje ( art. 7),
 • rolę władz publicznych, centralnych i samorządowych w promocji i upowszechnianiu ekonomii społecznej (art. 8),
 • zadania i skład Rady Wspierania Ekonomii Społecznej (art.9)

 

W trakcie inauguracji Forum głos zabrali: Rafael de Lorenzo – Wiceprezes CEPES (Hiszpańskiej Konfederacji Podmiotów Ekonomii Społecznej), Mirosław Węglarczyk – Pierwszy Radca, Departament Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Hiszpanii oraz Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

CEPES jest organizacją reprezentującą ponad 90% wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, poprzez przynależność 27 organizacji zrzeszających i reprezentujących podstawowe grupy podmiotów: spółdzielnie, stowarzyszenia pracownicze, organizacje oparte o zasadę wzajemności, stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorstwa integracyjne , bractwa rybackie, stowarzyszenia osób wykluczonych.

 

Wszystkie te podmioty - 43 tysiące przedsiębiorstw, zatrudniają 2 mln 215 tysięcy pracowników co stanowi 12,5% ogółu zatrudnionych w Hiszpanii. Ich przychód stanowi 10% produktu krajowego brutto. Liczba osób pośrednio związana z tym sektorem przekracza 20 mln.

 

CEPES skupia przedsiębiorstwa róznych sektorów i rozmiarów – od mikro i małych firm do wielkich międzynarodowych wielobranżowych korporacji. Ich znaczenie dla gospodarki hiszpańskiej można zilustrować następującymi liczbami:

 

 • Spółdzienie rolnicze wytwarzają ponad 60% całej produkcji sektora rolno-spozywczego,
 • Udział w sprzedaży, na rynku artykułów rolno-spożywczych, spółdzielni konsumenckich zwiększyła sie z 4 do 15% w okresie ostatnich 20 lat,
 • Spółdzielnie zdrowia zatrudniają ponad 35 tysięcy osób i osiągają przychody w ogólenj kwocie ponad 1,5 mld euro,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe skupiają ponad 45% nieruchomości, w których mieszka ponad 15% ludności Hiszpanii,
 • W sektorze rybackim spółdzielnie i bractwa rybackie posiadają 10000 jednostek pływających i zatrudniają 35 tys osób,
 • Spółdzielnie edukacyjne zarządzają ponad 500 szkołami róznych typów z liczbą 300 tysięcy uczniów i studentów,
 • 25% zabezpieczenia emerytalnego pochodzi z sektora towarzystw ubezpieczenia wzajemnego, z kwotą aktywów 38 mld w formie polis dodatkowych dotyczacząych ponad 2,5 mln członków,
 • Ponad 128400 osób z grupy niepełnosprawnych i innych grup osób wykluczonych jest zatrudnionych w Centrach Zatrudnienia Specjanego, przedsiębiorstwach integracyjnych i spóldzielniach inicjatyw socjalnych.

 

Podmioty sektora ekonomii społecznej to ważny czynnik stabilizacji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w Hiszpanii. Ilustrują to następujace fakty;

 

 1. W okressie 2008 -2016 powstało w tym sektirzez 31 tysięcy nowych przedsiębiorstw i stoworzono ponad 210 tysięcy nowych miejsc pracy.
 2. 80 procent zawartych umów z pracownikami to umowy na czas nieokreślony, również 80% zatrudnionych wtym sektorze osób pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. Blisko 50% osób atrudnionych w sektorze to kobiety, na stanowiskach kierowniczych stanowią one 38%,
 4. 45% osób zatrudnionych to osoby poniżej 40 wieku a 12,5 procent powyżej 55 lat.
 5. Przedsiebiorstwa społeczne stwarzają szerokie możliwości pracy osobom niepełnopsrawnym lub należącym do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem socjalnym.
 6. Zdecydowana większość przedsiębiorstw tego sektora posiada wysoki potencjał finansowy i innowacyjny, co decyduje o możliwości adaptacji i wdrazania nowych procesów organizacyjnych i technologicznych.

 

Pan Mirosław Węglarczyk przedstawił, w formie prezentacji multimedialnej, obecny stan polskohiszpańskich stosunków gospodarczych oraz możliwości i perspektywy ich rozwoju.

 

 

Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk przedstawił ramy tworzonego obecnie Narodowego Planu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, kierunki zmian regulacji prawnych dotyczących tworzenia, funkcjonowania oraz finansowania organizacji pozarządowych.

 

W drugiej części Forum, w debacie na temat perspektyw rozwoju ekonomii społecznej, głos zabrali:

 

 • Prof. Dr. Maria Inmaculada Buendia Martinem z Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Castilla LaMancha w Cuenca,
 • Felix Martin Galicia - Sekretarz Generalny Hiszpańskiej Federacji Spółdzielni Konsumentów i Użytkowników –HISPACOOP,
 • Pedro Muñoz Pérez - Prezydent Hiszpańskiej Konfederacji Towarzystw Wzajemnych,
 • Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 

W trakcie wystąpien podkreślono trzy zasadnicze kwestie.

 

Wprowadzenie w Hszpanii ramowej Ustawy o Ekonomii Społecznej stała się istotnym wzmocnieniem całego sektora. Pamiętać przy tym jednak należy, że już w roku 2011 wkład podmiotów ekonomii społecznej w rozwój gospodarczy Hiszpanii był znaczący, a ustawa stała się jedynie instrumentem porządkujacym i stymulujacym ich dalszy dynamiczny rozwój. Rozstrzygnęła też, poprzez jasną i precyzyjną definicję kwestie przynależności do sektora ekonomii społecznej, co dla wielu podmiotów i organizacji stworzyło szansę dostępu do środków pomocowych UE.

 

Drugą osią dyskusji były problemy sektora spółdzielczości, ich kondycji ekonomicznej w obu krajach i możliwości rozwoju. Przykład hiszpański potwierdza możliwość istotnego wkładu spółdzielni w tworzenie produktu krajowego brutto. Wskazuje to na pilną potrzebę, śladem Hiszpanii, określenia i wdrozenia w Polsce wypracowanie instrumentów pomocowych – prawnych i finansowych , zarówno na etapie powstanwania jak i funkcjonowania podmiotów spółdzielczych.

 

W trzeciej części debaty podnoszono kwestie prawnych regulacji dotyczących działających w Hiszpanii stowarzyszeń i fundacji, które w przeciwieństwie do rozwiązań polskich w znaczący sposób ułatwiają zarówno ich tworzenie jak i funkcjonowanie. Regulacje te przedstwione zostaną w odrębnych opracowaniach.

 

Forum poprzedzone zostało spotkaniem w Ilusion Lavanderias - przedsiębiorstwem obejmującym 47 pralni na obszarze Hiszpanii, działających w korporacji ILUNION - utworzonej przez fundację ONCE.

 

Fundacja ONCE powstała w roku 1938, w celu udzielania pomocy osobom ociemniałym i niewidomym. Obejmuje szereg usług społecznych, ukierunkowanych na rehabilitację i przezwyciężania przez te osoby barier i trudności na rynku pracy.

 

Poparcie społeczeństwa hiszpańskiego dla tej fundacji i realizowanej misji , przejawia się każdego dnia poprzez masowy zakup kuponów loterii, z której dochody przeznaczane są na działalność statutową. W ramach ekonomicznej Fundacja zatrudniła w okresie 1988 roku ponad 80 tysięcy osób niepełnosprawnych. Osoby związane/pracujące w Fundacji (np. przy sprzedaży losów loterii) to osoby posiadające obywatelstwo, które mają niepełnosprawność obu oczu, polegającą na zmniejszeniu pola widzenia do 10%lub mniej lub ostrości wzroku równej lub mniejsza niż 0,1(1/10 w skali Becker). Każdego roku do Fundacji przyłącza się około 4000 osób. Obecnie 20,78% to osoby zupełnie niewidome a 79,22% z ciężkimi zaburzeniami widzenia.

 

W okresie od 1988 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, poprzez utworzone przez siebie przedsiębiorstwa (474) i Specjalistyczne Centra Zatrudnienia (229) . Zatrudnia w nich ponad 31 tys. pracowników, wśród których 32% to osoby niepełnosprawne . Przychody całej korporacji ILUNION to 730 mln. Odwiedzony zakład jest nowoczesną pralnią, wyposażoną nie tylko w amerykańskie systemy pralnicze, maszyny do prasowania czy konfekcji ale posiadająca również własne laboratorium badawcze. Oferowane usługi (pranie oraz wypożyczanie pościeli/ ręczników) sprzedawane są po cenach rynkowych do najważniejszych funkcjonujących w Hiszpanii sieci hotelowych, restauracji, administracji.

 

W drugiej części dnia odbyło się spotkanie w siedzibie Fundacji CONAMA z jej Prezesem Gonzago Echaque. Fundacja została ustanowiona w lutym 2000 roku. Zajmuje się problemami ochrony środowiska i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Fundacja jest organizatorem odbywającego się co dwa lata Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska, w którym uczestniczy kilkuset partnerów i ponad 5000 osób z całego świata.

 

Działania fundacji w okresie pomiędzy kongresami, obejmujące przede wszystkim prace związane z przygotowaniem kolejnego, finansowe jest z wpłat kilkunastu sponsorów. Udział w kongresach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i zakwaterowania. W roku pomiędzy kongresami odbywa się Konferencja Lokalna, wspierająca również do przygotowania do sesji i warsztatów planowanych w trakcie Kongresu.

 

Najbliższy kongres odbędzie się we wrześniu 2018 roku, również w Madrycie.