Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja spółki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 14:11:14
hiszpania, prawo, gospodarka, spółki

Obywatel państwa członkowskiego UE, który chce prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii, musi postarać się o specjalny numer identyfikacyjny.

 

 

W przypadku osób fizycznych jest to Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca NIE, w przypadku osób prawnych Numer Identyfikacji Podatkowej NIF oraz Numer Ubezpieczenia Społecznego NSS w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

NIF uzyskuje się w urzędzie skarbowym (odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania), gdzie wypełnia się Formularz 036. Wniosek może złożyć osoba upoważniona do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby prawnej. Numer NIF wydawany jest w tym samym dniu. Na jego oficjalne pisemne potwierdzenie (Tarjeta acreditativa) czeka się około tygodnia.

Kolejnym krokiem jest zarezerwowanie w Centralnym Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil Central) nazwy dla powstającej spółki. W tym celu Rejestr wystawia odpowiedni certyfikat (Certificación Negativa de Denominación), który potwierdza, że w Hiszpanii nie istnieje żadna inna firma o tej samej nazwie. Ta rezerwacja jest ważna przez sześć miesięcy, w czasie których należy dopełnić dalszych formalności związanych z rozpoczęciem działalności.

O ile rezerwacja nazwy jest ważna przez sześć miesięcy, o tyle sam certyfikat poświadczający rezerwację traci ważność po trzech miesiącach (przed upływem tego okresu należy złożyć wniosek w Centralnym Rejestrze Handlowym o wydanie nowego certyfikatu dla tej samej zarezerwowanej nazwy). Certyfikat można uzyskać bezpośrednio w Centralnym Rejestrze Handlowym (C/ Príncipe de Vergara 94, Madryt), pocztą lub on-line.

 

 

 

Po otwarciu firmowego konta w banku przyszli wspólnicy muszą wpłacić nie wkłady wniesione na poczet spółki. Każdy wspólnik otrzymuje od banku certyfikat potwierdzający dokonanie wkładu, który będzie mu potrzeby w momencie podpisania przed notariuszem umowy założenia spółki. Dotrzymanie tego obowiązku wymagane jest dla wkładów pieniężnych we wszystkich typach spółek handlowych. W przypadku spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjnej obowiązkowe jest przygotowanie statutu. Dla pozostałych form działalności konieczne jest sporządzenie uproszczonej wersji odpowiednika statutu (tzw. escritura social). Przy opracowywaniu statutu spółki zaleca się współpracę z hiszpańskim adwokatem, który pomoże w dostosowaniu przepisów statutu do obowiązującego prawa.

Jeśli spółkę zakłada osoba spoza Hiszpanii, konieczne jest złożenie deklaracji inwestycji zagranicznej (D-1 A) w Rejestrze Inwestycji Zagranicznych przy Ministerstwie Gospodarki (Ministerio de Economía y Competitividad). W tym celu trzeba wypełnić on-line wniosek, dostępny na stronie Ministerstwa. Deklarację składa się do celów statystycznych, aby określić wartość inwestycji zagranicznych dokonywanych w Hiszpanii. Potwierdzenie złożenia deklaracji jest niezbędne do podpisania umowy spółki przed notariuszem.

W celu podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego konieczne są:

 • potwierdzenie tożsamości wspólników
 • potwierdzenie dokonania wpłaty wkładów (w przypadku wkładów pieniężnych potwierdzonych dokumentem wystawionym przez hiszpański bank, konieczny jest osobny certyfikat dla każdego ze wspólników)
 • przedłożenie ważnego certyfikatu rezerwacji nazwy spółki
 • przedłożenie statutu spółki
 • przedłożenie certyfikatu potwierdzającego dokonanie deklaracji inwestycji zagranicznej
 • dokonanie przed notariuszem aktu ujawnienia rzeczywistych właścicieli spółki (Acta de manifestaciones del titular real). Jest to wymóg wprowadzony przez prawo przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy.

 

 

 

W niektórych sytuacjach potrzebny będzie Tymczasowy Numeru Identyfikacji Podatkowej NIF – formalności związane z jego wydaniem są bezpłatne. Należy wypełnić Formularz 036 i złożyć go w Urzędzie Skarbowym (Agencia Tributaria). Tymczasowy NIF jest ważny przez sześć miesięcy. Po upływie tego okresu należy ponownie zgłosić się do Urzędu Skarbowego, przedstawiając kopię wypełnionego wcześniej Formularza 036 i oryginał wpisu spółki do Rejestru Handlowego.

Informacje na temat dokumentacji niezbędnej do wydania NIF w zależności od rodzaju zakładanej spółki, znajdują się na stronie internetowej Hiszpańskiego Urzędu Skarbowego.

W ciągu 30 dni od podpisania przed notariuszem umowy założenia spółki, w Urzędzie Skarbowym trzeba złożyć Formularz 600, potwierdzający uregulowanie podatku od czynności cywilno-prawnych (tzw. deklaracja uregulowania podatku od czynności cywilno-prawnych), związanych z założeniem spółki (impuesto de operaciones societarias). Mimo że od 3 grudnia 2010 r. spółki są zwolnione z obowiązku opłacania tego podatku, wciąż jednak jest obowiązek przedstawienia Formularza 600 dla celów kontrolno-informacyjnych. Bez dopełnienia tej formalności nie będzie możliwy wpis spółki do Rejestru Handlowego. Spółkę należy wpisać do Rejestru miasta obranego na jej siedzibę. Rejestr Handlowy ma swoje oddziały we wszystkich miastach – stolicach Wspólnot Autonomicznych (Comunidad Autonoma).

Proces założenia spółki handlowej może potrwać 6-8 tygodni, ale po założeniu spółki trzeba jeszcze dopełnić kilku formalności:

 • złożenie w Urzędzie Skarbowym Deklaracji wpisania na listę przedsiębiorców (Alta en el censo de empresarios) poprzez wypełnienie Formularza 036
 • zgłoszenie spółki w Urzędzie Skarbowym jako podmiotu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (Impuesto sobre actividades económicas) poprzez wypełnienie Formularza 840. Formularz należy przedłożyć po raz pierwszy po 2 latach od rozpoczęcia działalności gospodarczej i tylko wtedy, gdy firma wykazuje dochody przekraczające 1 mln euro rocznie
 • uzyskanie w Urzędzie Miasta obranego na siedzibę firmy odpowiednią licencję w przypadku działalności wymagających dodatkowych zezwoleń (podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)
 • zarejestrowanie firmy jako płatnika ZUS poprzez wypełnienie Formularza TA 6 (Solicitud de Inscripción en el Sistema de Seguridad Social) w przypadku zatrudniania pracowników. Dokonanie takiej rejestracji jest możliwe drogą elektroniczną (więcej informacji na stronie: www.seg-social.es)
 • założenie i zalegalizowanie tzw. Księgi Wizyt (Libro de visitas), kontrolowanej przez Inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

 

Ważniejsze koszty związane z zakładaniem spółki:

 • honoraria notariusza: w zależności od kapitału zakładowego spółki należy liczyć się z wydatkiem od 90 euro (w przypadku kapitału zakładowego do 6010 euro) do ok. 400-500 euro
 • opłata za wpis do Rejestru Handlowego: w zależności od kapitału zakładowego spółki i liczby stron rejestrowanego dokumentu jest to wydatek od 6,01 euro (w przypadku kapitału zakładowego do 3005 euro) do około 500 euro
 • opłata za uzyskanie licencji w urzędzie miasta: zależnie od rodzaju działalności i regionu autonomicznego.

W formalnościach związanych z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki pośredniczą instytucje działające w ramach systemu tzw. Jednego Okienka, gdzie wszystkie formalności można załatwić w jednym miejscu. Więcej informacji na stronie www.ventanillaempresarial.org.

 

Źródło: Opracowanie z marca 2012 r. kancelarii prawnej Monereo Meyer Marinel-lo Abogados, Alfonso XII, 30, 5º, E-28014 Madrid